ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1756 2538
Інші операційні доходи 2120 1125 0
Інші доходи 2240 650 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 3531 2538
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (750) (516.2)
Інші витрати 2270 (2272) (1977.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3022) (2494.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 509 43.9
Податок на прибуток 2300 (26) (7.9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 483 36

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Зосименко Микола Тарасович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравчук Наталія Юріївна