ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 00443016
Територія   за КОАТУУ 1210136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20"
Середня кількість працівників, осіб 20    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 49021 Днiпропетровська область м.Днiпро вул.Саранська 95 +38(050) 3425067,

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 490 1083
первісна вартість 1011 2307 2957
знос 1012 (1817) (1874)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 14 14
Усього за розділом I 1095 504 1097
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 0
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 88 49
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 231 269
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 67 3
Витрати майбутніх періодів 1170 1 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 387 321
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 891 1418


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 254 254
Додатковий капітал 1410 1089 1089
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -620 -137
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 723 1206
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 10 33
розрахунками з бюджетом 1620 124 149
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.9 26
розрахунками зі страхування 1625 11 6
розрахунками з оплати праці 1630 23 24
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 168 212
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 891 1418

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Зосименко Микола Тарасович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравчук Наталія Юріївна