ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 97.664
Опис Згiдно з перелiком акцiонерiв станом на 24 години 14.04.2016р. загальна чисельнiсть акцiонерiв ПРАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", включених до перелiку акцiонерiв та якi мають право на участь у загальних зборах становить 62 особи. Статутний капiтал ПРАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" становить 254 400 грн., який подiлено на 1 017 640 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На дату складання перелiку акцiонерiв для проведення загальних зборiв на особовому рахунку емiтента не облiковується викуплених емiтентом власних акцiй. На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячi вiсiмсот шiстдесят три) штук. Кiлькiсть цiнних паперiв, якi не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 23 777 (Двадцять три тисячi сiмсот сiмдесят сiм) штук. Згiдно складеного реєстрацiйною комiсiєю перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД " зареєструвалося 3 (Три) акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячi вiсiмсот шiстдесят три) штук простих iменних акцiй, з яких: - кiлькiсть акцiй, якi зареєструвались для участi в зборах, але не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента складає 0 (нуль) штук; - кiлькiсть акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму складає 993 863 (Дев'ятсот дев'яносто три тисячi вiсiмсот шiстдесят три) штук. На момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв - 9.50 годин 20.04.2016 р. - реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками 97,6635% голосуючих акцiй ПРАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" (вiд кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). Враховуючи, що для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму загальних загальних зборiв 20.04.2016 р. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. 3. Затвердження звiту Генерального директора про роботу товариства за 2015рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2015рiк. 5. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2015рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2015рiк. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 8. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства. Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Вирiшили: "Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є". Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є" наступний склад лiчильної комiсiї: - Голова лiчильної комiсiї - пан Калькiс Сергiй Володимирович; - Член лiчильної комiсiї - панi Чернуха Олена Вiкторiвна."; по 2 питанню: Вирiшили: "Обрати Головою зборiв Зосименко Миколу Тарасовича. Секретарем зборiв Кравчук Наталiю Юрiївну."; по 3 питанню: Вирiшили: "Роботу Генерального директора Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити."; по 4 питанню: Вирiшили: "Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити"; по 5 питанню: Вирiшили: "Роботу Ревiзора Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною. Звiт i висновки Ревiзора Товариства за 2015 рiк затвердити. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк."; по 6 питанню: Вирiшили: "Затвердити прибуток у розмiрi 36 тис.грн., отриманий Товариством за 2015 рiк. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2015 роцi не проводити. Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством у 2015 роцi: - направити на виконання заходiв комплексного плану економiчного розвитку ПРАТ "ДНЕМЗ"; по 7 питанню: Вирiшили: "Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: - приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть змiнам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства". Делегувати Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" право пiдпису Статуту товариства в редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 р. Доручити Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства 20.04.2016 р." по 8 питанню: Вирiшили: "Шляхом викладення в нових редакцiях, внести та затвердити змiни до наступних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: - Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "; - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД "; - Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД " - Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД ". Встановити, що датою набуття чинностi в нових редакцiях Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 20.04.2016р. Делегувати Генеральному директору ПРАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" право пiдпису затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2016 р. Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.