ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 12.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 487388
3. Дата проведення державної реєстрації 12.07.2011
4. Територія (область)* Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн) 254410
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20" - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

28.93" - ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ"

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

Форму про органи управління підприємства не заповнюють емітенти-акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк"
2) МФО банку 305299
3) Поточний рахунок 26004116765001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н