ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 08.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 00443016
Територія   за КОАТУУ 1210136300
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20"
Середня кількість працівників, осіб 20    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 49021 Днiпропетровська область м.Днiпропетровськ вул.Саранська 95 056-3733298

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 531 490
первісна вартість 1011 2298 2307
знос 1012 (1767) (1817)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 12 14
Усього за розділом I 1095 543 504
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0 0
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 268 88
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 231
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 67
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 275 387
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 818 891


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 254 254
Додатковий капітал 1410 1089 1089
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -656 -620
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 687 723
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 10
розрахунками з бюджетом 1620 98 124
у тому числі з податку на прибуток 1621 17 7.9
розрахунками зі страхування 1625 11 11
розрахунками з оплати праці 1630 22 23
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом III 1695 131 168
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 818 891

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Зосименко Микола Тарасович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравчук Наталія Юріївна