ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 08.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2015
Кворум зборів** 97.664
Опис Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Затвердження звiту Генерального директора про роботу товариства за 2014рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2014рiк. 5. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2014рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2014рiк. 7. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Вирiшили: "Обрати: Голова зборiв - Зосименко Микола Тарасович; Секретар зборiв - Калашнiкова Iрина Анатолiївна."; по 2 питанню: Вирiшили: "Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Поляцька Марина Анатолiївна Член Лiчильної комiсiї - Кравчук Наталiя Юрiївна"; по 3 питанню: Вирiшили: "Затвердити звiт Генерального директора про роботу товариства за 2014 рiк"; по 4 питанню: Вирiшили: "Звiт Наглядової ради за 2014 рiк затвердити"; по 5 питанню: Вирiшили: "Звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2014 рiк затвердити" по 6 питанню: Вирiшили: "1.Дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "ДнЕМЗ" за 2014 рiк не виплачувати. 2.Затвердити розмiр вiдрахувань до резервного фонду товариства у розмiрi 22 000(двадцять двi тисячi) грн..,що складає 50% суми чистого прибутку товариства. 3.Суму прибутку 22 000 грн. направити на виконання заходiв комплексного плану економiчного розвитку ПРАТ "ДнЕМЗ" в 2014 р". по 7 питанню: Вирiшили" "1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2.Доручити головi зборiв Зосименко Миколi Тарасовичу (паспорт, АЕ, №585607, 08-07-1997р., АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає: 49021, м.Днiпропетровськ, вул.Кiровоградська,36) та секретарю зборiв Калашнiковiй Iринi Анатолiївнi (паспорт, АН, №747321, 16-10-2008р., Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає: 49099, м. Днiпропетровськ, вул.Савкiна 6, кв.488) пiдписати нову редакцiю Статуту товариства. 3.Доручити керiвнику виконавчого органу товариства Зосименко Миколi Тарасовичу або уповноваженому представнику товариства здiйснити всi передбаченi законодавством дiї щодо державної реєстрацiї змiн до статутних документiв ПРАТ "ДнЕМЗ"


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.