ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2014
Кворум зборів** 98.64
Опис 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Затвердження звiту Генерального директора про роботу товариства за 2013рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2013рiк. 5. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2013рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2013рiк. 7. Вiдзив та обрання Генерального директора. 8. Вiдзив та обрання Наглядової ради товариства. 9. Вiдзив та обрання ревiзiйної комiсiї. Доповненя порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню: Вирiшили: "Обрати: Голова зборiв - Зосименко Микола Тарасович; Секретар зборiв - Кравчук Наталiя Юрiївна."; по 2 питанню: Вирiшили: "Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Калькiс Сергiй Володимирович Член Лiчильної комiсiї - Чернуха Олена Вiкторiвна"; по 3 питанню: Вирiшили: "Затвердити звiт Генерального директора про роботу товариства за 2013 рiк"; по 4 питанню: Вирiшили: "Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затвердити"; по 5 питанню: Вирiшили: "Звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2013 рiк затвердити" по 6 питанню: Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк. 1.Дивiденди за пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi ПРАТ "Днiпропетровськiй експериментальний механiчний завод" за 2013 рiк не виплачувати. 2.Затвердити розмiр вiдрахувань до резервного фонду товариства у розмiрi 48 000(Сорок вiсiм тисяч) грн., що складає 50 % суми чистого прибутку товариства. 3.Суму прибутку 48 000 грн. направити на виконання заходiв комплексного плану економiчного розвитку ПРАТ "ДНЕМЗ" в 2013р". по 7 питанню: Вирiшили" "Вiдкликати Генерального директор Зосименко М.Т. по закiнченню строку повноважень. Обрати Генеральним директором товариства строком на 3 роки Зосименко М.Т." по 8 питанню: Вирiшили: "Вiдкликати попереднiй склад Наглядової ради по закiнченню строку повноважень. Обрати новий склад Наглядової ради товариства строком на 3 роки, а саме: Поляцький Р.А. голова Наглядової ради, Калашникова I.А. член Наглядової ради, Кравчук Н.Ю. член Наглядової ради". по 9 питанню: Вирiшили: "Вiдкликати Ревiзора Поляцьку М.А. по закiнченню строку повноважень. Обрати Ревiзором товариства строком на 3 роки Поляцьку М.А."


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.