ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зосименко Микола Тарасович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища Дніпропетровський державний університет (1988р.)
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний завод", голова правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, на 3 роки
9) опис Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Зосименко М.Т. призначено на посаду загальними зборами акціонерів 06.05.2011 року (протокол №1) та переобрано на наступний термін 3 роки загальними зборами 10.04.2014р. (протокол №1).Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалось. Зосименко М.Т. обіймав наступні посади останні п'ять років:Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод", генеральний директор.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцька Марина Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 105049, 11.02.2003, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища Дніпропетровський національний університет ім О.Гончара (2008р.)
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Пілот", м.Дніпропетровськ,економіст з фінансової роботи.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, на 3 роки
9) опис Ревізор проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного ролзкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Поляцька М.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалось. Поляцька М.А. призначено на посаду загальними зборами акціонерів 06.05.2011 року (протокол №1) та переобрано на наступний термін 3 роки загальними зборами 10.04.2014 року (протокол №1). На протязі останніх 5 років обіймала наступні посади: приватний підприємець; Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод", ревізор.


1) посада Член Наглядової ради- головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Наталія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 720500, 24.07.1999, Бериславським РВ УМВС України в Херсонській обл.
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища Новокаховський політехнічний інститут (2005р)
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відлповідальністю "АВІТО",м.Дніпропетровськ, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, на 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Кравчук Н.Ю. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалось. Останні 5 років обіймала наступні посади; Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІТО",м.Дніпропетровськ, бухгалтер; Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод", головний бухгалтер. Обрано на посаду головного бухгалтера 30.08.2013р. (наказ 18-К) на необмежений термін, а членом Наглядової ради обрано загальними зборами акціонерів 10.04.2014р. (протокол №1)


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калашникова Ірина Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 747321, 16.10.2008, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1988
5) освіта** Вища Національний гірничий університет (2010р.)
6) стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** приватний підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, на 3 роки
9) опис Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Калашникова І.А. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалось. Калашникова І.А. обрана на посаду загальними зборами акціонерів 06.05.2011 року (протокол №1) та переобрана на наступний термін 3 роки загальними зборами 10.04.2014 року (протокол №1). Останні 5 років обіймала наступні посади: приватний підприємець; Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод", член наглядової ради.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцький Роман Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 448566, 17.12.1996, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища Дніпропетровський університет ім.А.Нобеля (2014р.)
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіто Дніпро" , м.Дніпропетровськ,директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014, на 3 роки
9) опис Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, оргвнізовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції, приймає участь в організвції роботи по спілкуванню з акціонерами. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Поляцький Р.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року відбулися зміни у персональному складі зазначеної псади: Поляцького Р.А. призначено замість попередньо займаючого цю посаду Вавіліна А.В.. який перебував на ній з 06.05.2011 року. Остання 5 років Поляцький Р.А. обіймав наступні посади; Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний завод", член наглядової ради.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.99290.9769929000
РевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128732.55443968331287000
Член Наглядової ради-головний бухгалтерКравчук Наталiя ЮрiївнаМО, 720500, 24.07.1999, Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.000000
Член Наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128832.55453795331288000
Голова Наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128832.55453795331288000
Усього 1003792 98.63920443 1003792 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.