ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська аудиторська група"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33612773
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49101, м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, буд.30/32, к.46
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3636, 29.09.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 73, П, 000073, 02.04.2013, 14.07.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора Безумовно-позитивна