ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Зосименко Микола Тарасович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00443016
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 49021, Дніпропетровська область, д/н, м.Днiпропетровськ, вул.Саранська 95
5. Міжміський код, телефон та факс 056-3733298, 0562-360098
6. Електронна поштова адреса info@dnemz.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

80(2084), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.dnemz.pat.ua/emitents/reports

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2015

(дата)