ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" за ЄДРПОУ 00443016
Територія   за КОАТУУ 1210136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 6024
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20"
Середня кількість працівників 22    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 49021 Днiпропетровська область м.Днiпропетровськ вул.Саранська 95
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 657 584
первісна вартість 031 2286 2286
знос 032 (1629) (1702)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 6 6
Усього за розділом I 080 663 590
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 156 176
первісна вартість 161 156 176
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 14 3
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 170 179
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 833 769


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 254 254
Додатковий вкладений капітал 320 1089 1089
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -796 -700
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 547 643
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 178 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 76 93
зі страхування 570 11 11
з оплати праці 580 21 22
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 286 126
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 833 769
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Зосименко Микола Тарасович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Кравчук Наталiя Юрiївна