ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 10.04.2013
Кворум зборів** 98.64
Опис 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Затвердження звiту Директора про роботу товариства за 2012рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2012рiк. 5. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2012рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2012рiк. Доповненя порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню:Вирiшили: "Обрати: Голова зборiв - Зосименко Микола Тарасович; Секретар зборiв - Поляцька Марина Анатолiївна"; по 2 питанню:Вирiшили: "Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчильної комiсiї - Калькiс Сергiй Володимирович Член Лiчильної комiсiї - Чернуха Олена Вiкторiвна"; по 3 питанню:Вирiшили: "Затвердити звiт Директора про роботу товариства за 2012 рiк"; по 4 питанню:Вирiшили: "Звiт Наглядової ради за 2012 рiк затвердити"; по 5 питанню:Вирiшили: "Звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс за 2012 рiк затвердити" по 6 питанню:Вирiшили: "Затвердити порядок розподiлу прибутку за 2012 рiк. Дивiденди по результатам фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та направити на розвиток пiдприємства".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.