ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зосименко Микола Тарасович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський експериментальний завод", голова правління
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.05.2011, на 3 роки
9) опис Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 33 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначено на останню посаду в 2011 році.Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцька Марина Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 105049, 11.02.2003, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1986
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Пілот", м.Дніпропетровськ,економіст з фінансової роботи.
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.05.2011, на 3 роки
9) опис Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного ролзкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формахНепогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж керівної роботи 3 роки. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вавілін Андрій Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 009755, 04.01.1996, Жовтневий РВДМУУМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіто-Трейдінг",м.Дніпропетровськ,фінансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.05.2011, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 19 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравчук Наталія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 720500, 24.07.1999, Бериславським РВ УМВС України в Херсонській обл.
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відлповідальністю "АВІТО",м.Дніпропетровськ, бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 02.09.2013, необмежено
9) опис Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи- 1 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калашникова Ірина Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 747321, 16.10.2008, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1988
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** приватний підприємець
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.05.2011, на 3 роки
9) опис Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 2 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поляцький Роман Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 448566, 17.12.1996, Ленінським РВ УМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіто Дніпро" , м.Дніпропетровськ,директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.05.2011, на 3 роки
9) опис Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Загальний стаж керівної роботи 3 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадової особи не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЗосименко Микола ТарасовичАЕ, 585607, 08.04.1997, АНД РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.99290.9769929000
РевiзорПоляцька Марина АнатолiївнаАН, 105049, 11.02.2003, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128732.55443968331287000
Голова Наглядової радиВавiлiн Андрiй ВiталiйовичАЕ, 009755, 04.01.1996, Жовтневий РВДМУУМВС України Днiпропетровської обл.000000
Головний бухгалтерКравчук Наталiя ЮрiївнаМО, 720500, 24.07.1999, Бериславським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.000000
Член Наглядової радиКалашникова Iрина АнатолiївнаАН, 747321, 16.10.2008, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128832.55453795331288000
Член Наглядової радиПоляцький Роман АнатолiйовичАЕ, 448566, 17.12.1996, Ленiнським РВ УМВС України Днiпропетровської обл.33128832.55453795331288000
Усього 1003792 98.63920443 1003792 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.