ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2648.7 2721.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (441.4) (451.3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 2207.3 2270
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2207.3 2270
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (200.6)
Інші операційні витрати 090 (2078) (1984)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 0 0
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (81.2) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (2159.2) (2184.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 48.1 85.4
Податок на прибуток 140 (20.1) (40.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 28 45
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Зосименко Микола Тарасович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Cоколова Вiкторiя Вiталiївна