ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2012
Кворум зборів** 98.64
Опис 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2011рiк. 3. Затвердження звiту Наглядової ради про роботу за 2011рiк. 4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2011рiк.