ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Наглядово∙ ради Поляцький Роман Анатолiйович АЕ № 448566, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 17.12.1996 18.11.2010 331 288 32.55453795055 % 331 288 0 0 0
Член Наглядово∙ ради Калашникова Iрина Анатолi∙вна АН № 747321, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 16.10.2008 18.11.2010 331 288 32.55453795055 % 331 288 0 0 0
Головний бухгалтер Соколова Вiкторiя Вiталi∙вна АН № 543346, виданий АНД РВ ДМУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 06.11.2006 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядово∙ ради Вавiлiн Андрiй Вiталiйович АЕ № 009755, виданий Жовтневий РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 04.01.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Ревiзор Поляцька Марина Анатолi∙вна АН № 105049, виданий Ленiнським РВ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 11.02.2003 18.11.2010 331 287 32.55443968398 % 331 287 0 0 0
Генеральний директор Зосименко Микола Тарасович АЕ № 585607, виданий АНД РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 08.04.1997 18.11.2010 9 929 0.97600000000 % 9 929 0 0 0
Усього   1 003 792 98.63920443379 % 1 003 792 0 0 0
Опис