ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
06.05.2011
98.6400000
1. Обрання лiчильно∙ комiсi∙.
2. Затвердження звiту Правлiння про роботу товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядово∙ ради про роботу за 2010 рiк.
4. Затвердження звiту Ревiзiйно∙ комiсi∙, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв за 2010 рiк.
6. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства".
7. Внесення змiн до Статуту товариства та затвердження його в новiй редакцi∙ у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства".
8. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень товариства та ∙х затвердження в новiй редакцi∙.
9. Вiдзив та обрання Правлiння, Наглядово∙ ради та ревiзiйно∙ комiсi∙ товариства. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.