ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв в 2011 роцi була 18 чоловикiв. Посадовi особи установленi згiдно штатному розпису. Кiлькiсть працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого часу - 5 (зовнiшнi сумiсники), жiнок - 7. Фонд заробiтно∙ плати за 2011 рiк склав 398,3 тис.грн. Середньомiсячна заробiтна плата за 2011 рiк 1845 грн., що на 242 грн. бiльше, нiж у 2010 роцi. Працiвникам, що занятi ремонтом, видаїться спецодяг, проводяться навання по правилам безпеки, навчаїться керiвний персонал правилам безпеки по газо- та електропостачанню.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Дивiденти згiдно протоколу загальних зборiв прийнято рiшення не виплачувати.