ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт з корпоративного управління фінансової установи

Мета провадження діяльності фінансової установи.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора

  - загальний стаж аудиторської діяльності

 

  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 

  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 Емiтент не ї фiнансовою установою

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг

  - наявність механізму розгляду скарг

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 Емiтент не ї фiнансовою установою

  - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 Емiтент не ї фiнансовою установою