ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2721.3002048.700
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 451.300341.300
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 2270.0001707.400
Інші операційні доходи 040 0.0000.000
Інші доходи 050 0.0000.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 2270.0001707.400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 200.6000.000
Інші операційні витрати 090 1983.8001680.900
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 0.0000.000
Разом витрати (080+090+100) 120 2184.4001680.900
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 85.60026.500
Податок на прибуток 140 40.40037.400
Чистий прибуток (збиток) 150 45.200-10.900
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
Доходи визначенi на дату вiдображення продукцi∙ оцiненi згiдно П(С)БО 15.
В попередньому перiодi збиток, що припадаї на одну акцiю склав 0,00983 грн.
В звiтному перiодi прибуток, що припадаї на одну акцiю склав 0,04422 грн.