ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс МАЛОГО

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Незавершене будівництво 020 0.0000.000
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 742.000716.000
Первісна вартість 031 2848.0002276.000
Знос 032 2106.0001560.000
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 0.0000.000
первісна вартість 036 0.0000.000
накопичена амортизація 037 0.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0000.000
Інші необоротні активи 070 0.0004.000
Усього за розділом І 080 742.000720.000
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 0.0000.000
Поточні біологічні активи 110 0.0000.000
Готова продукція 130 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 8.000346.000
первісна вартість 161 8.000346.000
резерв сумнівних боргів 162 0.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 0.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0000.000
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 3.00030.000
у тому числі в касі 231 0.0000.000
в іноземній валюті 240 0.0000.000
Інші оборотні активи 250 0.0000.000
Усього за розділом ІІ 260 11.000376.000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0000.000
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
Баланс 280
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 254.000254.000
Додатково вкладений капітал 320 1089.0001089.000
Резервний капітал 340 0.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -869.000-824.000
Неоплачений капітал 360 0.0000.000
Усього за розділом І 380 474.000519.000
ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0000.000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 480 0.0000.000
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 236.000464.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 30.00091.000
зі страхування 570 4.0007.00000
з оплати праці 580 9.0000015.00000
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 0.000000.00000
Усього за розділом IV 620 279.00000577.00000
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.000000.00000
Баланс 640 753.000001096.00000
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 665 0.00000
Чисельність персоналу 21


ПІБ керівника Зосименко Микола Тарасович
ПІБ головного бухгалтера Cоколова Вiкторiя Вiталi∙вна
Примітки:
Основнi засоби вiдображаються по собiвартостi з урахуванням зносу. Амортизацiя основних засобiв здiйснюїться методом нарахування , який передбачено законодавством.
Згiдно нового Податкового кодексу Укра∙ни, який дiї з 01.01.2011р. на 01.04.2011р була проведена iнвентарiзацiя усiх основних засобiв. Усi основнi засоби розподiленi на групи, встановленi термiни корисного використання об'їктiв основних засобiв i iнших необоротних активiв для нарахування амортизацi∙ з 1 квiтня 2011р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю i товари вiдображаїться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю.Резерв наступних виплат i платежiв не строрювався.Резерв сумнiвних боргiв не створювався.