ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Зосименко Микола Тарасович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
20.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00443016
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Дніпропетровська область
     Район
     Поштовий індекс 49021
     Населений пункт м.Днiпропетровськ
     Вулиця, будинок вул.Саранська 95
     Міжміський код, телефон та факс 056-3733298, 0562-360098
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2012
    Річна інформація опублікована у 73(1326) Вiдомостi ДКЦПФР 18.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.dnemz.pat.ua 18.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)