ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  741.000  716.000   0.000  0.000  741.000   716.000
  - будівлі та споруди  695.000  688.000  0.000  0.000  695.000   688.000
  - машини та обладнання  41.000  9.000  0.000  0.000  41.000  9.000
  - транспортні засоби  2.000  0.000  0.000  0.000  2.000  0.000
  - інші  3.000  19.000  0.000  0.000  3.000  19.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  741.000  716.000  0.000  0.000  741.000  716.000
Опис:  Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
519.000 474.000
254.000 254.000
254.000 254.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Укра∙ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(519.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(254.000 тис.грн. ).Це вiдповiдаї вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу Укра∙ни. Величина статутного капiталу вiдповiдаї величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.