ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод" засновано вiдповiдно рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi вiд 28.08.1996р. №12I46-Ю шляхом перетворення державного пiдприїмства в ВАТ по Указу Президента "Про заходи забеспечення прав громадян" вiд 26.12.1994р. № 699I94.
У вiдповiдностi до вимог Закону Укра∙ни "Про акцiонернi суспiльства", на пiдставi Виписки з ЇДРЮО Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод" було перейменовано в Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод", реїстрацiйний номер 1 224 105 0009 001652 з датою 12.07.2011р.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприїмства, фiлi∙, представництва вiдсутнi.
Пiдприїмство розташоване за адресою:
49021, м.Днiпропетровськ, вул.Саранська, 95
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацi∙ з боку третiх осiбпротягом звiтного року не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно з Законом Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку на пiдприїмствi забеспеченi їдинi принципи, методи i процедури при вiдображеннi поточних операцiй в облiку i складання звiтностi.
Текст аудиторського висновку Повне найменування аудиторсько∙ компанi∙: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ".
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" здiйснюї дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторсько∙ палати Укра∙ни про внесення до реїстру суб'їктiв аудиторсько∙ дiяльностi №4180, виданого згiдно рiшення Аудиторсько∙ палати Укра∙ни №193 вiд 06.08.2008р., свiдоцтво чинне до 06 серпня 2013р.
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" внесено до реїстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Державно∙ Комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку №1108 вiд 06.10.2008р. Реїстрацiйний номер Свiдоцтва про внесення до реїстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 874, серiя АБ номер 000800, строк дi∙ з 06.10.2008р. по 06.08.2013р.
Мiсцезнаходження аудиторсько∙ компанi∙: 49128, м. Днiпропетровськ, вул. Комунарiвська, буд. 16, к. 11.
Телефон: +38 056 788 30 87.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД".
Код за Їдиним державним реїстром пiдприїмств та органiзацiй Укра∙ни: 00443016.
Мiсцезнаходження: 49021, м. Днiпропетровськ, вул. Саранська, буд. 95.
Дата державно∙ реїстрацi∙: 22.05.1998р.
Ми провели аудит фiнансово∙ звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД", що додаїться, у складi балансу на 31.12.2011р. та звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттївих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Ми провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньо∙ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттївих викривлень. При проведеннi аудиту також дотриманi: "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцево∙ позики)", затвердженi рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360, та вимоги "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни при розкриттi iнформацi∙ емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року №1528.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть:
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiї∙ фiнансово∙ звiтностi вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначаї потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансово∙ звiтностi, що не мiстить суттївих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю ї висловлювання думки щодо цiї∙ фiнансово∙ звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Аудит передбачаї виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттївих викривлень фiнансово∙ звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядаї заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'їктом господарювання фiнансово∙ звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'їкта господарювання. Аудит включаї також оцiнку вiдповiдностi використано∙ облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансово∙ звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ї звiтнiстю загального призначення, складена управлiнським персоналом замовника вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Дана концептуальна основа фiнансово∙ звiтностi ї прийнятною.
Ми вважаїмо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашо∙ думки.
Висловлення думки:
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надаї достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" на 31 грудня 2011 року та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до застосовано∙ концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв:
Вимоги щодо розкриття наведено∙ нижче iнформацi∙ наведенi в "Положеннi щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни при розкриттi iнформацi∙ емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженому рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1528.
Iнформацiя за видами активiв розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Iнформацiя про зобов'язання розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Iнформацiя про власний капiтал розкрита вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року вiдповiдаї вимогам законодавства, а саме: частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу Укра∙ни вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV - товариством не виконанi.
Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку статутний капiтал товариства сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни.
Розкриття iнформацi∙ щодо обсягу чистого прибутку здiйснено вцiлому вiдповiдно до концептуально∙ основи фiнансово∙ звiтностi.
На звiтну дату зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами не облiковуються.
Протягом звiтного року вiдбувались дi∙, що визначенi у частинi першiй статтi 41 Закону Укра∙ни "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, а саме: змiна складу посадових осiб емiтента. Вважаїмо, що твердження управлiнського персоналу про повне розкриття вказано∙ особливо∙ iнформацi∙ - наведено достовiрно.
Ми не висловлюїмо думку стосовно iншо∙ iнформацi∙, розкриття яко∙ передбачено п.2 роздiлу II Положення Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни вiд 19.12.2006р. №1528. Товариство не вiдповiдаї критерiям, вiдповiдно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття вiдповiдно∙ iнформацi∙.
Вимоги щодо розкриття наведено∙ нижче iнформацi∙ наведенi в "Вимогах до аудиторського висновку при розкриттi iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцево∙ позики)", затверджених рiшенням Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360:
Вартiсть чистих активiв товариства на кiнець звiтного року вiдповiдаї вимогам законодавства, а саме: частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу Укра∙ни вiд 16 сiчня 2003 року № 435-IV.
Емiтентом розкриваїться та подаїться до Комiсi∙ разом з фiнансовою звiтнiстю iнша iнформацiя, склад яко∙ передбачено "Положенням про розкриття iнформацi∙ емiтентами цiнних паперiв" вiд 19.12.2006 року №1591. При проведеннi аудиту нами не виявлено суттївих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та вказаною iншою iнформацiїю.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньо∙ рiчно∙ звiтностi) в цiлому вiдповiдаї Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства".
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдаї Закону Укра∙ни "Про акцiонернi товариства", рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) не приймалось.
Визнаючи можливiсть iснування суттївих викривлень фiнансово∙ звiтностi внаслiдок шахрайства, нами була проведена iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуїться шахрайства, при аудитi фiнансово∙ звiтностi". Ризик шахрайства нами був оцiнений як низький. Ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосувалися оцiнених ризикiв суттївого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування вiдповiдних процедур у вiдповiдь. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що фiнансовi звiти не мiстять викривлень внаслiдок шахрайства - наведено достовiрно.
Ми не висловлюїмо думку стосовно iншо∙ допомiжно∙ iнформацi∙, розкриття яко∙ передбачено п.2.7 Положення Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку Укра∙ни вiд 29.09.2011р. №1360. Товариство не вiдповiдаї критерiям, вiдповiдно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття вiдповiдно∙ iнформацi∙.
Дата i номер договору на проведення аудиту №11-01I12-ДЗ вiд 11 сiчня 2012 року.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 11.01.2012р.,09.04.2012р.
ТОВ "ДНIПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" аудитор М.М. Скрябiн
сертифiкат аудитора серi∙ А № 005422
Дата аудиторського висновку: 09 квiтня 2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприїмство маї можливiсть здiйснювати виробництво нестандартного обладнання та разових замовлень.
В зв'язку з росташуванням пiдприїмства на околицi мiста та особливостями виробництва, конкуренцiя з боку iнших пiдприїмств вiдсутня, але до змiн податкового законодавства i за вiдсутнiстю замовлень, пiдприїмство здаї пiд найм адмiнистративнi та побутовi примiщення.
Чистий прибуток пiдприїмства за 2011 рiк склав 45200 грн.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У березнi-травнi 2011 року у ТОВ "Авiто трейдiнг груп" були придбанi два склада-ангари, для подальшо∙ здачi примiщень в оренду, а також оргтехнiка i меблi для полiпшення оснащеностi примiщень, що здаються в оренду.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Данi в таблицi звiту, iнших данних немаї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Елементи операцiйних витрат в 2011 роцi мали в сво∙й структурi 38,37% матерiальних витрат, це витрати на електро та газопостачання та iншi, що використанi для господарських робiт,18,23% затрат на виплату заробiтно∙ плати та 6,71% на виплату в соцiальнi фонди нарахувань на заробiтну плату. Витрати на заробiтну плату та нарахування на не∙ на 1,6% менше, нiж в 2010 роцi. Амортизацiя ОФ 4,74%, бiльшiсть основних фондiв з великим степенем зносу. Решту 22,76% - рiзнi операцiйнi витрати (комунальнi,орендна плата за землю, юридичнi та iншi послуги.)
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штраф:
1.За оприлюднення у неповному обсязi iнформацi∙ в офiцiйному друкованому виданнi ДКЦПФР у розмiрi 340 грн.
2.За розмiщення не в повному обсязi iнформацi∙ у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР у розмiрi 340 грн.
3.За нерозмiщення iнформацi∙ у встановлений законодавством строк у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР у розмiрi 340 грн.
4.За подання не в повному обсязi iнформацi∙ до ДТУ ДКЦПФР у розмiрi 340 грн.
Всi штрафи сплаченi повнiстю i в указанi строки постанов ДКЦПФР.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Самофiнансування.Робочого капiталу достатнiсть, але для покращення лiквiдностi потрiбно збiльшувати обсяг послуг та виробництв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Всi укладенi договори в звiтному перiодi виконанi повнiстю.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному перiодi плануїться зрiст виробництва продукцi∙ на 5% за рахунок пошуку нових платежеспроможних замовникiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiджень та розробок не провадилося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент в судових справах не виступаї.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Емiтент вважаї за необхiдне надати наступну iнформацiю:
1. Площа складських примiщень 8533,1 кв.м., що маї бути привабливим для iнвесторiв з цiлью користування примiщеннями пiд виробництво або iнше.