ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.06.2010 57I04I1I10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку UA0402381109 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1017640 254410.000 100.0000000
Опис Протягом звiтного року емiсiй акцiй не реїструвалося. Згiдно дiючого законодавства випуск акцiй переведено у бездокументарну форму iснування (свiдоцтво вiд 30.03.1999р. № 71I04I1I99 видане Днiпропетровським ТУ ДКЦПФР втратило чиннiсть-документарна форма iснування)

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000 0.000000000000 . .
Опис Протягом звiтного року процентнi облiгацi∙ не випускалися

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000
Опис Протягом звiтного року дисконтнi облiгацi∙ не випускалися

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
дIн дIн 0.000 0 0.000 дIн
Опис Протягом звiтного року цiльовi облiгацi∙ не випускалися

Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Опис
0.00000 0.00000 дIн Протягом звiтного року iншi цiннi папери не випускалися