ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м.Днiпропетровськ"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09305439
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, дIн, 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  056-7446843
Факс  7446843
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  16.08.2010р-дата закриття ведення реїстру в зв'язку з дематерiалiзацiїю акцiй згiдно дiючого законодавства. Згiдно договору на вiдкриття рахункiв №9-04 вiд 28.07.2010р. зберiгачам було вiдкрито рахунки в цiнних паперах всiм власникам акцiй 18.11.2010р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Днiпровський аудиторський союз"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36053413
Місцезнаходження  Укра∙на, Дніпропетровська область, дIн, 49128, м.Днiпропетровськ, вул.Комунарiвська, буд.16, к.11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  4180
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата Укра∙ни
Дата видачі ліцензії або іншого документа  06.08.2008
Міжміський код та телефон  0562-321018
Факс  321018
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть
Опис  Дата i номер договору на проведення аудиту №11-01I12-ДЗ вiд 11 сiчня 2012 року. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 11.01.2012р.,09.04.2012р.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукра∙нський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Укра∙на, Київська область, 04107, м.Ки∙в, вул.Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з уцiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044-5854240
Факс  5854241
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Згiдно дiючого законодавства вiдбулася дематерiалiзацiя акцiй, глобальний сертифiкат випуску депоновано у ПрАТ"ВДЦП"