ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова Правлiння Зосименко Микола Тарасович АЕ № 585607, виданий АНД РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 08.04.1997 02.01.2002 9 929 0.97600000000 % 9 929 0 0 0
Голова ревiзiйно∙ комiсi∙ Свiрiдов Вячеслав Михайлович ЕК № 790024, виданий Жовтневим РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 20.03.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Спостережно∙ ради Вавiлiн Андрiй Вiталiйович АЕ № 009755, виданий Жовтневий РВДМУУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 04.01.1996 31.05.2002 733 420 72.07100000000 % 733 420 0 0 0
Головний бухгалтер Чугай Валентина Афанасi∙вна АК № 195294, виданий Саиарський РВ ДМУ УМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 16.06.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Спостережно∙ ради Матвїїва Олена Валерi∙вна АК № 248133, виданий Марганецький МВУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 13.07.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Спостережно∙ ради Колiсник Олексiй Федорович АЕ № 357120, виданий Магдалинiвський МВУМВС Укра∙ни Днiпропетровсько∙ обл. 24.01.1997 02.01.2002 10 0.00100000000 % 10 0 0 0
Усього   743 359 73.04734483707 % 743 359 0 0 0
Опис