ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв в 2010 роцi була 21 чоловiка. Посадовi особи установленi згiдно штатному розпису. Кiлькiсть працiвникiв, що працювали на умовах неповного робочого часу - 4 (зовнiшнi сумiсники), жiнок - 7. Фонд заробiтно∙ плати за 2010 рiк склав 404 тис.грн. Середньомiсячна заробiтна плата за 2010 рiк 1603 грн., що на 277 грн. бiльше, нiж у 2009 роцi. Працiвникам, що занятi ремонтом, видаїться спецодяг, проводяться навання по правилам безпеки, навчаїться керiвний персонал правилам безпеки по газо- та електропостачанню.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
Примітки:
Дивiденти згiдно протоколу загальних зборiв прийнято рiшення не виплачувати.