ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 00
Первісна вартість 011 00
Накопичена амортизація 012 00
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 766742
Первісна вартість 031 28272848
Знос 032 20612106
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 766742
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 30
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 88
первісна вартість 161 88
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 00
за виданими авансами 180 90
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 00
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 03
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 10
Усього за розділом ІІ 260 2111
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 70
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 794753

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 254254
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 10891089
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -859-869
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 484474
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 226236
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 4030
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 144
з оплати праці 580 309
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 00
Усього за розділом IV 620 310279
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 794753


ПІБ керівника Зосименко Микола Тарасович
ПІБ головного бухгалтера Cоколова Вiкторiя Вiталi∙вна
Примітки:
Основiнi засоби вiдображаються по собiвартостi з урахуванням зносу.
Амортизацiя основних засобiв здiйснюїться методом нарахування, який передбачено законодавством.
Першопочаткова оцiнка здiйснюїться по собiвартостi згiдно П(С)БО 7.
Дебiторська заборгованнiсть за продукцiю i товари вiдображаїться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Резерв наступних виплат i платежiв не створювався.
Резерв сумнiвних боргiв не створювався.