ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ "Днiпропетровський експериментальний механiчний завод" засновано вiдповiдно рiшення Регiонального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровськiй областi вiд 28.08.1996р. №12/46-Ю шляхом перетворення державного пiдприїмства в ВАТ по Указу Президента "Про заходи забеспечення прав громадян" вiд 26.12.1994р. № 699/94.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприїмства, фiлi∙, представництва вiдсутнi.
Пiдприїмство розташоване за адресою:
49021, м.Днiпропетровськ, вул.Саранська, 95
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацi∙ з боку третiх осiбпротягом звiтного року не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Згiдно з Законом Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку на пiдприїмствi забеспеченi їдинi принципи, методи i процедури при вiдображеннi поточних операцiй в облiку i складання звiтностi.
Текст аудиторського висновку Аудиторську перевiрку фiнансово∙ звiтностi ВАТ "ДнЕМЗ" проведено незалежним аудитором П'ятигоровою Ра∙сою Микола∙вною на пiдставi Договору №2-10 на здiйснення аудиту фiнансово∙ звiтностi вiд 15 березня 2011р.
Незалежною аудиторською перевiркою встановлено наступне:
Органiзацiя облiку товариства вiдповiдаї вимогам Закону Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" вiд 16.07.1999р. №996-ХIV (зi змiнами та доповненнями), затвердженних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика в перiод, що перевiрявся, не змiнювалася.
Бухгалтерський облiк товариства ведеться в пргграмi 1-С "Бухгалтерiя", вiдповiдаї вимогам Закону Укра∙ни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра∙нi" вiд 16.07.1999р. №№996-ХIV (зi змiнами та доповненнями); Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприїмств та органiзацiй; Iнструкцi∙ про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприїмств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнфiну Укра∙ни вiд 30.11.1999р. №291, дiючим Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
При формуваннi фiнансово∙ звiтностi використана основа Укра∙ни, у тому числi:Положення (стандарти) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", 3 "Звiт про фiнансовi результати", 4 "Звiт про рух грошових коштiв", 5 "Звiт про власний капiтал" та примiтки до них.
Аудиторський висновок за результатами перевiрки:
При формуваннi фiнансово∙ звiтностi використана концептуальна основа - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку Укра∙ни.
Ми вважаїмо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашо∙ думки.
Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприїмства, витрати майбутнiх перiодiв в цiлому розкрита в фiнансовiй звiтностi достовiрно i в усiх суттївих аспектах вiдповiдаї дiючим П(С)БО в Укра∙нi.
Iнформацiя щодо зобов'язань в цiлому реально вiдображена у фiнансовiй звiтностi згiдно з дiючим П(С)БО в Укра∙нi.
Iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi достовiрно i в цiлому вiдповiдаї дiючим П(С)БО в Укра∙нi.
Статутний фонд товариства сформовано i слачено повнiстю.
Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства на 31.12.2010р. перевищуї розмiр статутного капiталу i вiдповiдаї вимогам закрнодавства.
Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку в цiлому розкрита у фiнансовiй звiтностi достовiрно.
Не включаючи до нашого висновку застережень, ми висловлюїмо аудиторську думку щодо iншо∙ додатково∙ iнформацi∙, надання яко∙ обумовлено вимогами Рiшення ДКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацi∙ емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку за №1528 вiд 19.12.2006р.
Iнформацiя щодо дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значно∙ змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 1 ст.41 Закону Укра∙ни "Про цiннi папери та фондовий ринок", у фiнансовiй звiтностi не наводиться. Аудитор не в змозi перевiрити достовiрнiсть цiї∙ iнформацi∙.
На пiдставi данних проведено∙ перевiрки, ми дiйшли висновку, що фiнансовi звiти в усiх суттївих аспектах, за винятком того що ми не спостерiгали за iнвентарiзацiїю, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2010р., а також результат ∙∙ дiяльностi та рух грошових коштiв за минулий рiк, у вiдповiдностi з визначеною концептуальною основою фiнансово∙ звiтностi та вiдповiдають вимогам дiючого законодавства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприїмство маї можливiсть здiйснювати виробництво нестандартного обладнання та разових замовлень.
В зв'язку з тим, що пiдприїмство виробляї нестандартне обладнання, новi технологi∙ по данному виду дiяльностi вiдсутнi.
В зв'язку з росташуванням пiдприїмства на околицi мiста та особливостями виробництва, конкуренцiя з боку iнших пiдприїмств вiдсутня, але до змiн податкового законодавства i за вiдсутнiстю замовлень, пiдприїмство здаї пiд найм адмiнистративнi та побутовi примiщення i отримувало доходи в I,II та III кварталах 2010 року, до начала опалювального сезону. Збиток пiдприїмства сформувався у IV кварталi у зв'язку з рiзким та великим зростанням тарифiв на комунальнi послуги, якi привели до зростання витрат на обслуговування територi∙. Пiдприїмству було потрiбно деякий час вивчити попит i цiни на ринку нерухомостi, та пiдписати додатковi угоди на оренду примiщень. Фiнансовий стан на 31 березня 2011 року значно покращився.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбань та вiдчуження активiв протягом звiтного року не вiдбувалося.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Данi в таблицi звiту, iнших данних немаї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Елементи операцiйних витрат в 2010 роцi мали в сво∙й структурi 39% матерiальних витрат, це витрати на електро та газопостачання та iншi, що використанi для господарських робiт,24% затрат на виплату заробiтно∙ плати та 9% на виплату в соцiальнi фонди нарахувань на заробiтну плату.Витрати на заробiтну плату та нарахування на не∙ на 3% менше, нiж в 2009 роцi. Амортизацiя ОФ 3%, бо бiльшiсть основних фондiв з великим степенем зносу.Решту 25%-рiзнi операцiйнi витрати (комунальнi,орендна плата за землю, юридичнi та iншi послуги.)
Фiнансово-економiчний стан пiдприїмства знаходиться в прямiй залежностi вiд податково∙ та законодавчо∙ бази.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Штрафiв в звiтному перiодi не накладалося.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Самофiнансування.Робочого капiталу достатнiсть, але для покращення лiквiдностi потрiбно збiльшувати обсяг виробництв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Всi укладенi договори в звiтному перiодi виконанi повнiстю.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В наступному перiодi плануїться зрiст виробництва продукцi∙ на 5% за рахунок пошуку нових платежеспроможних замовникiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк дослiджень та розробок не провадилося.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент в судових справах не виступаї.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Емiтент вважаї за необхiдне надати наступну iнформацiю:
1. Площа складських примiщень 7361 кв.м., що маї бути привабливим для iнвесторiв з цiлью користування примiщеннями пiд виробництво або iнше.