ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Код за ЄДРПОУ: 00443016
Телефон: 0562-360098
e-mail: info@dnemz.pat.ua
Юридична адреса: 49021, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Саранська, буд.95
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.06.2010 57/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державно∙ комiсi∙ з цiнних паперiв та фондового ринку UA0402381109 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1017640 254410.000 100.0000000
Опис Протягом звiтного року емiсiй акцiй не реїструвалося. Згiдно дiючого законодавства випуск акцiй переведено у бездокументарну форму iснування (свiдоцтво вiд 30.03.1999р. № 71/04/1/99 видане Днiпропетровським ТУ ДКЦПФР втратило чиннiсть-документарна форма iснування)